Waarom jeugdwerk?

   

Op het jeugdwerk proberen we onder de leiding van Gods Geest een Bijbelgedeelte te onderzoeken en te bespreken. In deze drukke tijd met veel verzoeking en verleiding voor jong en oud proberen we de jeugd van onze gemeente het belang van Gods Woord mee te geven. Het geloof in het zaligmakende werk van de Heere Jezus Christus, wat Hij ook voor jongeren heeft willen volbrengen, is van LEVENSBELANG.

Veel 'belangrijke' zaken houden ons bezig, echter het meest belangrijke, de zekerheid van het geloof in Jezus Christus, wordt zo vaak naar de achtergrond van ons leven geschoven.

 

'En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve' (Prediker 12 vers 1)

 

Hoewel het wel het belangrijkste is betekend Jeugdwerk niet alleen een Bijbelverhaal aanhoren en die samen bespreken. Er worden namelijk ook regelmatig sprekers uitgenodigd van zendingsorganisaties of een actueel thema. Daarnaast worden ook veel activiteiten georganiseerd om de jeugd bij het kerkelijk werk te betrekken. 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' wordt vaak gezegd. Wat betreft het kerkelijk jeugdwerk is dit ook zeker waar.

 

Wilt u meer informatie ontvangen over het jeugdwerk in onze gemeente, de (bestuurs)organisatie of eens een jeugdverenigingsavond meemaken stuur dan een mail aan info@jwij.nl.